Bilanturi contabile

Buget

  Centralizator COVID-19-partea a V-a (31,8 KiB, 135 hits)

  Indicatori trimestrul al III-lea-anul 2020 (410,3 KiB, 129 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-partea a IV-a (304,8 KiB, 150 hits)

  Indicatori buget trimestrul II. (117,8 KiB, 159 hits)

  Cont execuție trimestrul II-anul 2020 (437,2 KiB, 164 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-materiale protecție (684,8 KiB, 203 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-cazare și masă CPCD Turnu Roșu (369,7 KiB, 212 hits)

  Indicatori buget trimestrul I-anul 2020 (122,5 KiB, 177 hits)

  Anunt dezbatere publica buget 2019 (36,9 KiB, 316 hits)

  Proiect buget pentru anul 2019 (9,0 MiB, 325 hits)

  Indicatori buget venituri și cheltuieli 31.12.2019 (66,5 KiB, 183 hits)

  Cont execuție 31.12.2019 (634,4 KiB, 174 hits)

  Indicatori buget trimestrul III (143,1 KiB, 179 hits)

  Indicatori buget la data de 30.06.2019 (140,1 KiB, 197 hits)

  Cont executie la 31.03.2019 (681,2 KiB, 210 hits)

  Indicatori la 31.03.2019 (127,2 KiB, 222 hits)

  Indicatori venituri, cheltuieli la 31.12.2018 (149,8 KiB, 291 hits)

  Bilant TR 3 (145,1 KiB, 173 hits)

  Cont de executie al bugetului Local venituri TR 3 (175,5 KiB, 172 hits)

  Cont de executie al bugetului Local cheltuieli TR 3 (666,8 KiB, 169 hits)

  Cont de exec patrim TR 3 (63,9 KiB, 209 hits)

  Bilant TR 2 (143,1 KiB, 174 hits)

  Cont de executie al bugetului Local venituri TR 2 (164,5 KiB, 176 hits)

  Cont de executie al bugetului Local cheltuieli TR 2 (554,5 KiB, 164 hits)

  Cont de exec patrim TR 2 (63,9 KiB, 185 hits)

  Bilant TR 1 (137,5 KiB, 178 hits)

  Cont de executie al bugetului Local venituri TR 1 (143,4 KiB, 198 hits)

  Cont de executie al bugetului Local cheltuieli TR 1 (569,5 KiB, 210 hits)

  Cont de exec patrim TR 1 (67,1 KiB, 167 hits)

  Indicatori 31.06.2018 (124,2 KiB, 186 hits)

  Buget initial pe anul 2018 (521,6 KiB, 177 hits)

  Trimestrul I - indicatori (127,6 KiB, 160 hits)

  Trimestrul I - venituri (140,0 KiB, 198 hits)

  Trimestrul I - cheltuieli (571,5 KiB, 161 hits)

Bilanturi contabile

  Cont executie cheltuieli la 31.12.2017 (649,5 KiB, 187 hits)

  Cont executie venituri la 31.12.2017 (131,7 KiB, 173 hits)

  Indicatori de buget la 31.12.2017 (132,3 KiB, 181 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2017 (157,5 KiB, 181 hits)

  Indicatori de buget la 31.12.2016 (358,4 KiB, 155 hits)

  Indicatori de buget la 30.09.2016 (419,2 KiB, 154 hits)

  Indicatori de buget la 30.06.2016 (340,8 KiB, 157 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2016 (235,7 KiB, 168 hits)

  Indicatori de buget la 31.12.2015 (125,2 KiB, 190 hits)

  Indicatori de buget la 28.10.2015 (246,0 KiB, 156 hits)

  Indicatori de buget la 30.06.2015 (126,5 KiB, 181 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2015 (219,4 KiB, 166 hits)

  Indicatori de buget la 30.09.2014 (125,9 KiB, 156 hits)

  Indicatori de buget la 30.06.2014 (70,1 KiB, 162 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2014 (181,1 KiB, 181 hits)

  Indicatori de buget la 30.09.2013 (182,7 KiB, 167 hits)

  Indicatori de buget la 30.06.2013 (86,6 KiB, 174 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2013 (88,1 KiB, 166 hits)

  Indicatori de buget la 31.12.2012 (1,5 MiB, 162 hits)

  Indicatori de buget 2012 - primele 9 luni - venituri (788,6 KiB, 166 hits)

  Indicatori de buget 2012 - primele 9 luni - cheltuieli (754,8 KiB, 168 hits)

  Indicatori de buget 2012 - primele 6 luni - venituri (918,5 KiB, 174 hits)

  Indicatori de buget 2012 - primele 6 luni - cheltuieli (924,1 KiB, 179 hits)

  Valoarea investitiilor realizate in comuna in perioada 2009 - 2011 (314,7 KiB, 167 hits)

  Indicatori de buget 2011 - venituri (898,2 KiB, 184 hits)

  Indicatori de buget 2011 - cheltuieli (889,1 KiB, 191 hits)

  Indicatori de buget 2010 - venituri (443,0 KiB, 171 hits)

  Indicatori de buget 2010 - cheltuieli (455,0 KiB, 196 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente