Bilanturi contabile

Buget

  Centralizator COVID-19-partea a V-a (31,8 KiB, 49 hits)

  Indicatori trimestrul al III-lea-anul 2020 (410,3 KiB, 48 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-partea a IV-a (304,8 KiB, 72 hits)

  Indicatori buget trimestrul II. (117,8 KiB, 69 hits)

  Cont execuție trimestrul II-anul 2020 (437,2 KiB, 67 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-materiale protecție (684,8 KiB, 134 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-cazare și masă CPCD Turnu Roșu (369,7 KiB, 129 hits)

  Indicatori buget trimestrul I-anul 2020 (122,5 KiB, 80 hits)

  Anunt dezbatere publica buget 2019 (36,9 KiB, 197 hits)

  Proiect buget pentru anul 2019 (9,0 MiB, 215 hits)

  Indicatori buget venituri și cheltuieli 31.12.2019 (66,5 KiB, 110 hits)

  Cont execuție 31.12.2019 (634,4 KiB, 95 hits)

  Indicatori buget trimestrul III (143,1 KiB, 101 hits)

  Indicatori buget la data de 30.06.2019 (140,1 KiB, 123 hits)

  Cont executie la 31.03.2019 (681,2 KiB, 130 hits)

  Indicatori la 31.03.2019 (127,2 KiB, 130 hits)

  Indicatori venituri, cheltuieli la 31.12.2018 (149,8 KiB, 187 hits)

  Bilant TR 3 (145,1 KiB, 120 hits)

  Cont de executie al bugetului Local venituri TR 3 (175,5 KiB, 117 hits)

  Cont de executie al bugetului Local cheltuieli TR 3 (666,8 KiB, 111 hits)

  Cont de exec patrim TR 3 (63,9 KiB, 142 hits)

  Bilant TR 2 (143,1 KiB, 114 hits)

  Cont de executie al bugetului Local venituri TR 2 (164,5 KiB, 118 hits)

  Cont de executie al bugetului Local cheltuieli TR 2 (554,5 KiB, 115 hits)

  Cont de exec patrim TR 2 (63,9 KiB, 131 hits)

  Bilant TR 1 (137,5 KiB, 123 hits)

  Cont de executie al bugetului Local venituri TR 1 (143,4 KiB, 135 hits)

  Cont de executie al bugetului Local cheltuieli TR 1 (569,5 KiB, 152 hits)

  Cont de exec patrim TR 1 (67,1 KiB, 117 hits)

  Indicatori 31.06.2018 (124,2 KiB, 130 hits)

  Buget initial pe anul 2018 (521,6 KiB, 121 hits)

  Trimestrul I - indicatori (127,6 KiB, 116 hits)

  Trimestrul I - venituri (140,0 KiB, 126 hits)

  Trimestrul I - cheltuieli (571,5 KiB, 112 hits)

Bilanturi contabile

  Cont executie cheltuieli la 31.12.2017 (649,5 KiB, 124 hits)

  Cont executie venituri la 31.12.2017 (131,7 KiB, 107 hits)

  Indicatori de buget la 31.12.2017 (132,3 KiB, 133 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2017 (157,5 KiB, 122 hits)

  Indicatori de buget la 31.12.2016 (358,4 KiB, 109 hits)

  Indicatori de buget la 30.09.2016 (419,2 KiB, 102 hits)

  Indicatori de buget la 30.06.2016 (340,8 KiB, 109 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2016 (235,7 KiB, 115 hits)

  Indicatori de buget la 31.12.2015 (125,2 KiB, 119 hits)

  Indicatori de buget la 28.10.2015 (246,0 KiB, 116 hits)

  Indicatori de buget la 30.06.2015 (126,5 KiB, 122 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2015 (219,4 KiB, 113 hits)

  Indicatori de buget la 30.09.2014 (125,9 KiB, 110 hits)

  Indicatori de buget la 30.06.2014 (70,1 KiB, 113 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2014 (181,1 KiB, 128 hits)

  Indicatori de buget la 30.09.2013 (182,7 KiB, 104 hits)

  Indicatori de buget la 30.06.2013 (86,6 KiB, 119 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2013 (88,1 KiB, 121 hits)

  Indicatori de buget la 31.12.2012 (1,5 MiB, 105 hits)

  Indicatori de buget 2012 - primele 9 luni - venituri (788,6 KiB, 111 hits)

  Indicatori de buget 2012 - primele 9 luni - cheltuieli (754,8 KiB, 108 hits)

  Indicatori de buget 2012 - primele 6 luni - venituri (918,5 KiB, 116 hits)

  Indicatori de buget 2012 - primele 6 luni - cheltuieli (924,1 KiB, 131 hits)

  Valoarea investitiilor realizate in comuna in perioada 2009 - 2011 (314,7 KiB, 119 hits)

  Indicatori de buget 2011 - venituri (898,2 KiB, 117 hits)

  Indicatori de buget 2011 - cheltuieli (889,1 KiB, 129 hits)

  Indicatori de buget 2010 - venituri (443,0 KiB, 107 hits)

  Indicatori de buget 2010 - cheltuieli (455,0 KiB, 140 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente