Bilanturi contabile

Buget

  Centralizator COVID-19-partea a V-a (31,8 KiB, 4 hits)

  Indicatori trimestrul al III-lea-anul 2020 (410,3 KiB, 7 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-partea a IV-a (304,8 KiB, 15 hits)

  Indicatori buget trimestrul II. (117,8 KiB, 27 hits)

  Cont execuție trimestrul II-anul 2020 (437,2 KiB, 31 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-materiale protecție (684,8 KiB, 43 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-cazare și masă CPCD Turnu Roșu (369,7 KiB, 37 hits)

  Indicatori buget trimestrul I-anul 2020 (122,5 KiB, 42 hits)

  Anunt dezbatere publica buget 2019 (36,9 KiB, 117 hits)

  Proiect buget pentru anul 2019 (9,0 MiB, 135 hits)

  Indicatori buget venituri și cheltuieli 31.12.2019 (66,5 KiB, 65 hits)

  Cont execuție 31.12.2019 (634,4 KiB, 59 hits)

  Indicatori buget trimestrul III (143,1 KiB, 63 hits)

  Indicatori buget la data de 30.06.2019 (140,1 KiB, 80 hits)

  Cont executie la 31.03.2019 (681,2 KiB, 92 hits)

  Indicatori la 31.03.2019 (127,2 KiB, 91 hits)

  Indicatori venituri, cheltuieli la 31.12.2018 (149,8 KiB, 134 hits)

  Bilant TR 3 (145,1 KiB, 90 hits)

  Cont de executie al bugetului Local venituri TR 3 (175,5 KiB, 93 hits)

  Cont de executie al bugetului Local cheltuieli TR 3 (666,8 KiB, 87 hits)

  Cont de exec patrim TR 3 (63,9 KiB, 97 hits)

  Bilant TR 2 (143,1 KiB, 84 hits)

  Cont de executie al bugetului Local venituri TR 2 (164,5 KiB, 86 hits)

  Cont de executie al bugetului Local cheltuieli TR 2 (554,5 KiB, 87 hits)

  Cont de exec patrim TR 2 (63,9 KiB, 96 hits)

  Bilant TR 1 (137,5 KiB, 93 hits)

  Cont de executie al bugetului Local venituri TR 1 (143,4 KiB, 95 hits)

  Cont de executie al bugetului Local cheltuieli TR 1 (569,5 KiB, 118 hits)

  Cont de exec patrim TR 1 (67,1 KiB, 85 hits)

  Indicatori 31.06.2018 (124,2 KiB, 102 hits)

  Buget initial pe anul 2018 (521,6 KiB, 93 hits)

  Trimestrul I - indicatori (127,6 KiB, 93 hits)

  Trimestrul I - venituri (140,0 KiB, 90 hits)

  Trimestrul I - cheltuieli (571,5 KiB, 88 hits)

Bilanturi contabile

  Cont executie cheltuieli la 31.12.2017 (649,5 KiB, 97 hits)

  Cont executie venituri la 31.12.2017 (131,7 KiB, 85 hits)

  Indicatori de buget la 31.12.2017 (132,3 KiB, 108 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2017 (157,5 KiB, 95 hits)

  Indicatori de buget la 31.12.2016 (358,4 KiB, 89 hits)

  Indicatori de buget la 30.09.2016 (419,2 KiB, 83 hits)

  Indicatori de buget la 30.06.2016 (340,8 KiB, 85 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2016 (235,7 KiB, 95 hits)

  Indicatori de buget la 31.12.2015 (125,2 KiB, 95 hits)

  Indicatori de buget la 28.10.2015 (246,0 KiB, 90 hits)

  Indicatori de buget la 30.06.2015 (126,5 KiB, 93 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2015 (219,4 KiB, 92 hits)

  Indicatori de buget la 30.09.2014 (125,9 KiB, 89 hits)

  Indicatori de buget la 30.06.2014 (70,1 KiB, 89 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2014 (181,1 KiB, 94 hits)

  Indicatori de buget la 30.09.2013 (182,7 KiB, 80 hits)

  Indicatori de buget la 30.06.2013 (86,6 KiB, 93 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2013 (88,1 KiB, 94 hits)

  Indicatori de buget la 31.12.2012 (1,5 MiB, 87 hits)

  Indicatori de buget 2012 - primele 9 luni - venituri (788,6 KiB, 89 hits)

  Indicatori de buget 2012 - primele 9 luni - cheltuieli (754,8 KiB, 83 hits)

  Indicatori de buget 2012 - primele 6 luni - venituri (918,5 KiB, 92 hits)

  Indicatori de buget 2012 - primele 6 luni - cheltuieli (924,1 KiB, 97 hits)

  Valoarea investitiilor realizate in comuna in perioada 2009 - 2011 (314,7 KiB, 96 hits)

  Indicatori de buget 2011 - venituri (898,2 KiB, 91 hits)

  Indicatori de buget 2011 - cheltuieli (889,1 KiB, 95 hits)

  Indicatori de buget 2010 - venituri (443,0 KiB, 85 hits)

  Indicatori de buget 2010 - cheltuieli (455,0 KiB, 114 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente