Bilanturi contabile

Buget

  Centralizator COVID-19-partea a V-a (31,8 KiB, 22 hits)

  Indicatori trimestrul al III-lea-anul 2020 (410,3 KiB, 20 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-partea a IV-a (304,8 KiB, 39 hits)

  Indicatori buget trimestrul II. (117,8 KiB, 40 hits)

  Cont execuție trimestrul II-anul 2020 (437,2 KiB, 40 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-materiale protecție (684,8 KiB, 85 hits)

  Centralizator cheltuieli COVID-19-cazare și masă CPCD Turnu Roșu (369,7 KiB, 87 hits)

  Indicatori buget trimestrul I-anul 2020 (122,5 KiB, 56 hits)

  Anunt dezbatere publica buget 2019 (36,9 KiB, 155 hits)

  Proiect buget pentru anul 2019 (9,0 MiB, 179 hits)

  Indicatori buget venituri și cheltuieli 31.12.2019 (66,5 KiB, 85 hits)

  Cont execuție 31.12.2019 (634,4 KiB, 74 hits)

  Indicatori buget trimestrul III (143,1 KiB, 78 hits)

  Indicatori buget la data de 30.06.2019 (140,1 KiB, 99 hits)

  Cont executie la 31.03.2019 (681,2 KiB, 107 hits)

  Indicatori la 31.03.2019 (127,2 KiB, 106 hits)

  Indicatori venituri, cheltuieli la 31.12.2018 (149,8 KiB, 155 hits)

  Bilant TR 3 (145,1 KiB, 99 hits)

  Cont de executie al bugetului Local venituri TR 3 (175,5 KiB, 102 hits)

  Cont de executie al bugetului Local cheltuieli TR 3 (666,8 KiB, 100 hits)

  Cont de exec patrim TR 3 (63,9 KiB, 111 hits)

  Bilant TR 2 (143,1 KiB, 102 hits)

  Cont de executie al bugetului Local venituri TR 2 (164,5 KiB, 101 hits)

  Cont de executie al bugetului Local cheltuieli TR 2 (554,5 KiB, 103 hits)

  Cont de exec patrim TR 2 (63,9 KiB, 111 hits)

  Bilant TR 1 (137,5 KiB, 107 hits)

  Cont de executie al bugetului Local venituri TR 1 (143,4 KiB, 111 hits)

  Cont de executie al bugetului Local cheltuieli TR 1 (569,5 KiB, 131 hits)

  Cont de exec patrim TR 1 (67,1 KiB, 102 hits)

  Indicatori 31.06.2018 (124,2 KiB, 111 hits)

  Buget initial pe anul 2018 (521,6 KiB, 102 hits)

  Trimestrul I - indicatori (127,6 KiB, 102 hits)

  Trimestrul I - venituri (140,0 KiB, 104 hits)

  Trimestrul I - cheltuieli (571,5 KiB, 97 hits)

Bilanturi contabile

  Cont executie cheltuieli la 31.12.2017 (649,5 KiB, 107 hits)

  Cont executie venituri la 31.12.2017 (131,7 KiB, 93 hits)

  Indicatori de buget la 31.12.2017 (132,3 KiB, 115 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2017 (157,5 KiB, 106 hits)

  Indicatori de buget la 31.12.2016 (358,4 KiB, 98 hits)

  Indicatori de buget la 30.09.2016 (419,2 KiB, 90 hits)

  Indicatori de buget la 30.06.2016 (340,8 KiB, 92 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2016 (235,7 KiB, 101 hits)

  Indicatori de buget la 31.12.2015 (125,2 KiB, 104 hits)

  Indicatori de buget la 28.10.2015 (246,0 KiB, 98 hits)

  Indicatori de buget la 30.06.2015 (126,5 KiB, 103 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2015 (219,4 KiB, 99 hits)

  Indicatori de buget la 30.09.2014 (125,9 KiB, 97 hits)

  Indicatori de buget la 30.06.2014 (70,1 KiB, 94 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2014 (181,1 KiB, 105 hits)

  Indicatori de buget la 30.09.2013 (182,7 KiB, 87 hits)

  Indicatori de buget la 30.06.2013 (86,6 KiB, 104 hits)

  Indicatori de buget la 31.03.2013 (88,1 KiB, 105 hits)

  Indicatori de buget la 31.12.2012 (1,5 MiB, 91 hits)

  Indicatori de buget 2012 - primele 9 luni - venituri (788,6 KiB, 99 hits)

  Indicatori de buget 2012 - primele 9 luni - cheltuieli (754,8 KiB, 89 hits)

  Indicatori de buget 2012 - primele 6 luni - venituri (918,5 KiB, 98 hits)

  Indicatori de buget 2012 - primele 6 luni - cheltuieli (924,1 KiB, 108 hits)

  Valoarea investitiilor realizate in comuna in perioada 2009 - 2011 (314,7 KiB, 103 hits)

  Indicatori de buget 2011 - venituri (898,2 KiB, 100 hits)

  Indicatori de buget 2011 - cheltuieli (889,1 KiB, 105 hits)

  Indicatori de buget 2010 - venituri (443,0 KiB, 94 hits)

  Indicatori de buget 2010 - cheltuieli (455,0 KiB, 124 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente