Hotărârile autorității deliberative

2024

  Hotărârea 43 privind începerea demersurilor în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții Extindere de rețea electrică, Drum spre Gura Plaiului din (724,5 KiB, 2 hits)

  Hotărârea 42 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate Consiliului local (1,4 MiB, 2 hits)

  Hotărârea 41 privind indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2025, cu rata inflaţiei de 10,4 % (6,6 MiB, 1 hits)

  Hotărârea 40 privind aprobarea devizului lucrărilor silvice pentru fondul forestier al Comunei Turnu Roșu (1,8 MiB, 2 hits)

  Hotărârea 39 privind actualizarea formulei de calcul a prețului de referință a masei lemnoase pe picior în vederea stabilirii prețului de APV (1,3 MiB, 2 hits)

  Hotărârea 38 privind valorificarea volumului de masă lemnoasă exploatată din fondul forestier al Comunei Turnu Roșu, în anul 2024, ca lemn de foc pentru satisfacerea nevoilor de consum ale populației (737,4 KiB, 3 hits)

  Hotărârea 37 privind alegerea președintelui de ședință (371,3 KiB, 2 hits)

  Hotărârea 36 privind aprobarea luării în spațiu a dr.Baciu Amalia de către CMI Miclea Mihaela (2,2 MiB, 10 hits)

  Hotărârea 35 privind alegerea președintelui de ședință (376,3 KiB, 10 hits)

  Hotărârea 34 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Comunei Turnu Roșu pentru trimestrul IV 2023 (536,2 KiB, 33 hits)

  Hotărârea 33 privind modificarea și completarea HCL 52-2021 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Turnu Roșu, Județul Sibiu (199,3 KiB, 37 hits)

  Hotărârea 32 privind suspendarea executării mandatului de administrator al SC Apă-Canal Turnu Roșu SRL (75,8 KiB, 38 hits)

  Hotărârea 31 privind completarea HCL 26-2023 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Turnu Roșu (257,3 KiB, 35 hits)

  Hotărârea 30 privind alegerea președintelui de ședință (43,1 KiB, 35 hits)

  Hotărârea 29 privind aprobarea prelungirii valabilității scrisorii de garantare 795-2017 - Reabilitare străzi în comuna Turnu Roșu (81,6 KiB, 35 hits)

  Hotărârea 28 privind alegerea președintelui de ședință (40,8 KiB, 29 hits)

  Hotărârea 27 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a SC Apă Canal Turnu Roșu SRL pentru anul 2024 (829,9 KiB, 81 hits)

  Hotărârea 26 privind aprobarea bugetului local consolidat al Comunei Turnu Roșu pentru anul 2024 (772,8 KiB, 82 hits)

  Hotărârea 25 privind alegerea președintelui de ședință (63,2 KiB, 85 hits)

  Hotărârea 24 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate Consiliului local (432,0 KiB, 100 hits)

  Hotărârea 23 privind alegerea președintelui de ședință (83,1 KiB, 116 hits)

  Hotărârea 22 pentru aprobarea Regulamentului de decontare a cheltuielilor de transport (787,6 KiB, 366 hits)

  Hotărârea 21 privind organizarea retelei scolare din comuna Turnu Rosu pentru anul scolar 2024-2025 (155,5 KiB, 101 hits)

  Hotărârea 20 privind aprobarea modificării datelor cadastrale în vederea dezmembrării imobilului-Strada Trandafirilor (445,4 KiB, 91 hits)

  Hotărârea 19 privind avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare, a Documentației de atribuire a ”Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii (25,2 MiB, 95 hits)

  Hotărârea 18 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual (243,6 KiB, 90 hits)

  Hotărârea 17 privind valorificarea volumului de masă lemnoasă exploatată din fondul forestier al Comunei Turnu Roșu, Partida 1203 Obîrșia Văii UP V ua 8 D (191,2 KiB, 97 hits)

  Hotărârea 16 privind transferul dreptului de proprietate ,,Autostrada Sibiu-Pitești,,-Secțiune (163,5 KiB, 94 hits)

  Hotărârea 15 privind prelungirea și modificarea contractului de închiriere cu privire la spațiul din sat Turnu Roșu, nr.262 încheiat între Comuna Turnu Roșu și SC Nicolo SRL (184,7 KiB, 102 hits)

  Hotărârea 14 privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2024 (199,7 KiB, 79 hits)

  Hotărârea 13 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr. 522021 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Turnu Roșu, Județul Sibiu (21,1 MiB, 26 hits)

  Hotărârea 12 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Turnu Roșu nr.262023 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al aparatului de specialitate al Primarulu (394,3 KiB, 100 hits)

  Hotărârea 11privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate Consiliului local (269,0 KiB, 103 hits)

  Hotărârea 10 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Comunei Turnu Roșu aferent anului 2024 (3,0 MiB, 43 hits)

  Hotărârea 9 privind alegerea președintelui de ședință (84,2 KiB, 85 hits)

  HCL 8 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2023 (91,9 KiB, 32 hits)

  HCL 7 privind alegerea președintelui de ședință (79,3 KiB, 110 hits)

  HCL 6 pentru atribuirea denumirii ,,Drum spre Rusca,, imobilului situat în Comuna Turnu Roșu, sat Sebeșu de Jos identificat în CF 103153 Turnu Roșu, aparținând domeniului public al comunei (1,1 MiB, 113 hits)

  Anexa 4 la HCL 5 (16,3 MiB, 27 hits)

  Anexa 3 la HCL 5 (2,5 MiB, 28 hits)

  Anexa 2 la HCL 5 (8,5 MiB, 31 hits)

  Anexa 1 la HCL 5 (2,0 MiB, 107 hits)

  HCL 5 privind avizarea Studiului de fundamentare, oportunitate, a Strategiei de contractare și Documentației de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de sorta (255,9 KiB, 106 hits)

  HCL 4 privind utilizarea excedentului begetar al anului 2023 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Turnu Roșu pe anul 2024 (81,8 KiB, 113 hits)

  HCL 3 privind aprobarea solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 793-2017 (120,6 KiB, 113 hits)

  HCL 2 privind aprobarea solicitarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr. 795-2017 (140,1 KiB, 110 hits)

  HCL 1 privind alegerea președintelui de ședință (76,0 KiB, 27 hits)

Programul National de Cadastru si Carte Funciara

Articole recente